Komunitní řád

internetového portálu jariloSIS.cz


slovníček pojmů:

Položka - je jakýkoliv údaj zadávaný uživatelem do databáze na portálu jariloSIS.cz, který je členěn do různých kategorií. Jde o souhrnný název pro nabídku služeb a výrobků, ubytování, sdílení, akce, inzerci, komunity, projekty, články, knihovnu, návody & recepty, doporučení a další.

Klubový člen Jarila - člověk nebo osoba, která udělila souhlas s Hodnotami klubu a uznala klubový režim uplatňovaný na portálu jariloSIS.cz uvedený v Deklaraci klubového režimu nebo která přijala podmínky při registraci na portálu jariloSIS.cz jako uživatel.


Čl. 1

Všeobecné informace

1) Portál jariloSIS.cz (dále jen portál) slouží klubovým členům a příznivcům společenského Hnutí Jarilo pro zadávání informací za účelem podpory, osvěty a spolupráce mezi uživateli portálu a soběstačných projektů Hnutí Jarilo pro rozvoj Občanské společnosti. 

2) Nabídky na portálu jsou určeny pro nepodnikatelské aktivity klubových členů Jarila. Výjimku tvoří položky, kde je umožněno zatrhnout možnost "nabídka platí také pro podnikatele". Upozorňujeme však, že v takovém případě je uživatel povinen vést si sám oddělené účetnictví v rámci takové činnosti, neboť tato je podřízena podnikatelským zákonům a z toho vyplývajícím povinnostem.


Čl. 2

Obecné podmínky pro zadání položek

1) Zadat položky na portál může každý uživatel v rozsahu, který je definován nebo upřesněn v pomocných nebo doplňujících textech uvedených u jednotlivých položkových údajů.

2) Uživatel se zavazuje průběžně kontrolovat jím zadané položky a rušit položky, které mají omezenou platnost zejména položky v kategoriích akce nebo inzerce.

3) Při zadání položky do databáze na portálu, uvádíte pravdivé informace, které jako uživatel dle potřeby aktualizujete.

4) Uživatel se dále zavazuje dodržovat tyto podmínky:

v kategorii Články není umožněno zadávat:

 1. Poplašné a bulvární zprávy,
 2. kritická hodnocení bez nabídky řešení,
 3. kritika osobností bez ohledu na všeobecně známé informace uváděné ve veřejnoprávních médiích. 
 4. Neověřené zprávy a konspirace s negativní informací, pokud nenabízí řešení nebo východiska pro čitatele (takové zprávy doporučujeme uveřejnit na jiných portálech, kterých je velké množství)
 5. Vulgární výrazy
 6. informace s množstvím zbytečných výkřičníků a smysl nedávajících slov či vět nebo zkratek. 


v kategorii Inzerce není umožněno zadávat:

 1. Prodej obchodního zboží - tj. koupené pouze za účelem dalšího prodeje (podnikatelská činnost)
 2. Pronájem nebytových a bytových prostor pro podnikatelské účely
 3. Multilevel (MLM) a provizní systémy
 4. Emailing a nabídka jiných bezpracných výdělků
 5. kopírování disket, CD, DVD nebo jiných nosičů dat
 6. opakovanou inzerci stále stejných výrobků nebo služeb
 7. padělky, kopie, napodobeniny
 8. livechaty, práce tanečnic a společnic
 9. erotické inzeráty, erotické pomůcky
 10. nabídka půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení
 11. cigarety, e-cigarety, tabák, alkohol a psychotropní látky.
 12. nabídka bitcoinů a jiných virtuálních měn
 13. mrtvá zvířata, maso.
 14. respirátory, roušky, (netýká se ručně šitých výrobků).


5.Ve všech kategoriích je vyžadována kultivovaná mluva a jazykově upravený textČl. 3

Ostatní ujednání

1) Služby na portálu jariloSIS.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma.

2) Uživatel se může sám rozhodnout poskytnout dobrovolný příspěvek na podporu provozu portálu. Za tímto účelem jsou na portálu uvedeny odkazy s informacemi o možnostech poskytnutí podpory.

3) Správce portálu si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v položce, položku vůbec nezveřejnit, případně položku odstranit z nabídky bez náhrady, bude-li v rozporu s Čl. 2 tohoto komunitního řádu, nebo v rozporu s dobrými mravy.

4) Přesunout položku do kategorie, která lépe vyhovuje zadanému obsahu položky 

5) Maximální počet vložených položek na jednoho uživatele není omezen. Správce portálu však může kdykoliv omezení provést.

6) Správce portálu v kategorii inzerce pouze umožňuje kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených položek.

7) Správce portálu nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v položce, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

8) Správce portálu neodpovídá za činnost uživatelů portálu jariloSIS.cz ani za způsob jakým portál jariloSIS.cz využívají. Nenese také žádnou zodpovědnost za případné zneužití služeb portálu uživateli či třetími osobami.

9) Správce portálu nenese žádnou zodpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním portálu jariloSIS.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání portálu jariloSIS.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

10) Uživatel zodpovídá za to, že obsahem zadaných položek a/nebo fotografiemi či jinými soubory k nim připojených nebudou dotčena práva třetích osob. Správce portálu za zásahy do práv třetích osob ze strany uživatele neodpovídá.

11) Za obsah zadaných položek odpovídá uživatel. Správce portálu nenese žádnou zodpovědnost za obsah zadaných položek. Uživatel se zavazuje, že při zadávání položek bude dodržovat příslušné právní předpisy.

12) V případě, že uživatel připojí k položce fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení položky na portál či v rámci mobilní aplikace správci portálu bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění položky na portálu či v rámci mobilní aplikace a ke způsobům užití v souladu s určením portálu a mobilní aplikace a v souladu s tímto Komunitním řádem.

13) Uživatel se zavazuje, že při zadání inzertní nabídky použije vlastní fotografie nebo takové fotografie nebo obrázky, které splňují požadavky třetích stran o možnosti využití. Zodpovědnost za použití fotografií nebo obrázků nese Uživatel.

14) Správce portálu je oprávněn upravovat a inovovat služby portálu bez souhlasu Uživatelů.


Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich vydání. Správce portálu si vyhrazuje právo tento Komunitní řád měnit.


Datum vydání: 24.10.2021

Aktualizace: 14.4.2023