Principem a tedy hlavním smyslem a posláním portálu jariloSIS, je zviditelnit aktivní tvůrce, pospojovat souladně smýšlející jednotlivce v místech, kde žijí a skrze klubový režim zahájit a realizovat vlastní paralelní hospodářský mechanismus se samořídícími prvky. Opustit tak nedůstojný a nefunkční model stávajícího společenského uspořádání.

Níže je tento mechanismus vyobrazen v pěti krocích, pro jeho lepší pochopení a zahájení praktických kroků v životě každého jednotlivce. Bez provedení kroku 1 nemohou nastat další kroky. Čekat na jiné až udělají krok jedna způsobí čekání všech na všechny - nic nenastane. Každá změna může nastat až jejím pochopením a vstoupením do hry díky níž změna nastává. Nový svět tedy čeká na všechny první.


1. OZNÁMENÍ.

Zadej na portál jariloSIS.cz informaci co umíš a nabízíš a kde se nacházíš.

Zobrazení v PDF


2. ZVIDITELNĚNÍ

V okamžiku, kdy aktivní tvůrci budou v prostoru portálu, uvidí své pozice na mapě a tím i v obcích. Budou tedy vědět o svých schopnostech, možnostech i místech působení.


Zobrazení v PDF


3. SAMOORGANIZACE.

Díky zviditelnění dle bodu 2 se začnou samoorganizovat skupiny tvůrců podle principu sourodosti v místě kde žijí a vytvoří společenstva. Kdo to bude organizovat? Jednotlivec, který se tak rozhodne z vnitřní touhy - ten koho se to týká to velmi dobře bude vědět a zajistí setkání připravených. K vytvoření vlastních pravidel mohou být využita modelová pravidla navržena Hnutím Jarilo. Také si zvolí ze svého středu zástupce, kteří budou dojednávat společné záměry v rámci dalších společenstev.

"Samoorganizace je proces, při němž vzájemným působením mezi složkami neuspořádaného systému vzniká nějaká podoba řádu. Tento proces je spontánní a není nijak centrálně řízen. Samoorganizace se vyskytuje ve fyzikálních, chemických, biologických, sociálních a kognitivních systémech." Zdroj Wikipedie


Zobrazení v PDF


4. SOULADNOST TVOŘENÍ.

Nastupuje VĚDOMÍ, že konání je SPRÁVNÉ a je posíleno informační pole PRAVDY, které zúčastnění tvůrci POSILUJÍ svými smysluplnými činnostmi - tvorbou pouze potřebného, zdravého a prospěšného pro všechny zúčastněné, přírodu, zvířata, planetu i vesmír. Jsou VE SMÍRU s ŽIVOTem - ve vlastním VESMÍRU - paralelním světě.


Zobrazení v PDF


5. MOUDRÁ SPRÁVA.

Pro ochranu a posílení VĚDOMÍ PRAVDY, jsou vytvářena společná PRAVIDLA na úrovní Občanské ÚSTAVY, kterou si odsouhlasí společenstva prostřednictvím svých zástupců. Ochranu společenstev, doporučujeme, aby řešil nově navržený mechanismus Zkoušek z Lidství, který neumožní méně vyvinutému členu společnosti vstoupit do řídící funkce společnosti ani společenstva. Méně vyvinutí to dnes řídí a jejich nízkost jim neumožňuje chápat princip vzájemné prospěšnosti.


Zobrazení v PDF


Ke všem shora uvedeným krokům slouží portál jariloSIS.cz jako prostředník.Je jen na jednotlivcích, zda využijí tuto platformu k nastartování vlastní důstojné existence v souladu s celkem. Nikomu není zasahováno do jeho svobodné volby - rozhodnutí může učinit jen každý sám.


Přejeme naplňující cestu plnou nádherného ŽITÍ v BYTÍ na ZEMI